Złota Konewka – regulamin

Regulamin Konkursu pod nazwą „Złota Konewka” zwanego dalej „Konkursem”.

Art. 1 Informacje ogólne.

1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Złota Konewka”.

2.  Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód! z siedzibą przy ul. Plater 20/7 w Łodzi, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610830, zwane dalej Organizatorem.

3.  Niniejszy Konkurs ma na celu zwiększenie uważności mieszkańców na jakość przestrzeni miejskiej oraz promocję oddolnych inicjatyw wpływających na poprawę Prowadzony będzie od dnia 1.07.2024 r. od godziny 10:00 do dnia 15.09.2024 r. do godziny 21:00:00.

4.  Konkurs będzie się składać z dwóch etapów:

 • A. w pierwszym dokonywane będą zgłoszenia zdjęć wraz z krótkim opisem, które mogą być przesłane w komentarzu do postu opublikowanego na profilu Organizatora na portalu facebook.com bądź w wiadomości prywatnej wysłanej do organizatora na za pośrednictwem portalu facebook.com albo wiadomości wysłanej na adres mailowy: zlotakonewka@lodzcalanaprzod.pl.
 • B. następnie przeprowadzone będzie głosowanie – we wrześniu 2024 roku, na stronie internetowej https://lodzcalanaprzod.pl.

5.  Zgłoszeń można dokonywać w następujących kategoriach:

 • A. balkon/loggia/parapet
 • B. ogródek frontowy budynku wielorodzinnego
 • C. ogródek frontowy domu jednorodzinnego
 • D. witryna sklepowa
 • E. ogródek gastronomiczny
 • F. ogródek działkowy

6.  Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs.

7.  Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów Konkursu.

8.  Akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika jest jednoznaczna z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu na stronie internetowej stowarzyszenia oraz Facebooku przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie.

1.  Konkurs ma charakter otwarty.

2.  W Konkursie wezmą udział wyłącznie zdjęcia wykonane przez zgłaszających w bieżącym roku kalendarzowym, jedynie w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

3.  Zgłaszający akceptując Regulamin, oświadcza, że:

 • A. jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (fotografii) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. A nadto, że dokona naprawienia szkody Organizatora Konkursu, w przypadku gdyby powyższe oświadczenie było nieprawdziwe.
 • B. udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (fotografii), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
 • C. wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa).
 • D. materiał wizualny (fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

4.  Zgłaszającym przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu prawo żądania wycofania swoich fotografii z Konkursu, które należy przesłać na adres email: kontakt@lodzcalanaprzod.pl.

5.  Materiały dotyczące Konkursu, w tym wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora w tytułach prasowych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu. Głosowanie i wybór laureatów.

1.  Głosowanie ma charakter ogólnodostępny i może wziąć w nim udział każda pełnoletnia osoba.

2.  Głosowanie w Konkursie będzie odbywało się wyłącznie za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie internetowej https://lodzcalanaprzod.pl poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ”.

3.  Głosowanie będzie polegać na oddaniu jednego głosu na dowolnie wybrane zdjęcie w poszczególnej kategorii Plebiscytu.

4.  Głosujący w Konkursie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.

5.  W obliczeniu wyników Konkursu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu. Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu.

6.  O zwycięstwie w Konkursie w poszczególnych kategoriach zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej https://lodzcalanaprzod.pl.

Art.4 Ogłoszenie wyników Konkursu

1.  Komisja Plebiscytowa złożona z członków Organizatora po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu do dnia 30.09.2024 r. na stronie internetowej https://lodzcalanaprzod.pl.

2.  O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.

Art. 5 Reklamacje

1.  Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail kontakt@lodzcalanaprzod.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód!, ul. Player 20/7, 91-762 Łódź  z dopiskiem „Złota Konewka”.

2.  Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4.  Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód!

Art. 6 Ochrona danych osobowych.

1.  W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (kandydatów, osób zgłaszających kandydatów oraz osób głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Art. 7 Postanowienia Końcowe

1.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://lodzcalanaprzod.pl/

2.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.

3.  Oddanie głosu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Głosujący wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu treści Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych Uczestników.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Złota Konewka”

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód, adres e-mail: kontakt@lodzcalanaprzod.pl (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Plebiscytu pod nazwą „Złota Konewka” (dalej jako: Konkurs”), co obejmuje również obsługę skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu ), którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, bądź poprzez głosowanie, gdy głosujesz (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Źródło pozyskania danych osobowych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie)

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania:

 • a. Imię i nazwisko;
 • b. adres e-mail;
 • c. nazwa profilu na portalu facebook.com.

5. Dobrowolność podania danych osobowych

Zgłoszenie czy głosowanie, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu, jego przeprowadzenia, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie twoich danych (patrz wyżej). Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.

7. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom).W przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie osobę trzecią jako kandydata, to ta osoba jest uprawniona do otrzymania informacji na temat Twojego imienia i nazwiska (jako osoby dokonującej zgłoszenia, od której otrzymaliśmy dane osobowe kandydata).

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

9. Pouczenie o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

 • A. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 • B. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • C. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

D. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest drogą mailową na adres: kontakt@lodzcalanaprzod.pl. W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Plebiscytu, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.