Opracowaliśmy Dekalog Łódzkich Inwestycji Drogowych!

Niestety, sposób przeprowadzania miejskich inwestycji drogowych sprawia, że najczęściej narzekamy na sposób prowadzenia inwestycji w naszym mieście – czy chodzi o nas, członków ŁCN, czy zwykłych mieszkańców Łodzi. Chcemy jednak, by nasza krytyka była konstruktywna wspólnie przedstawić pakiet rozwiązań, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, które sprawią, że inwestycje w Łodzi będą prowadzone sprawniej, zmniejszając utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców. Postanowiliśmy przygotować dekalog zasad, które pomogą łodzianom przetrwać niekończące się prace budowlane.

Celem przygotowania standardów inwestycji drogowych na terenie miasta Łodzi jest prowadzenie remontów w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców oraz tak, by mieli oni poczucie, że przejściowe trudności w funkcjonowaniu poprawią jakość ich codziennego życia. Podstawowym zadaniem jest skrócenie do minimum czasu wykonywania prac, a przez to radykalne ograniczenie czasu utrudnienia w użytkowania ulic i chodników przez mieszkańców oraz zadbanie o społeczne i materialne otoczenie inwestycji, by po potrzebnych inwestycjach i rewitalizacji nie pozostawała pustynia.

  • 1. Harmonogram inwestycji miejskich

Dzięki jasnemu terminarzowi prac planowanych przez miasto mieszkańcy będą znali przybliżony termin zajęcia się ich ulicą czy osiedlem. Dziś otrzymują wiecznie tę samą odpowiedź o braku środków. Łatwiej będzie też o takie planowanie prac by nie dochodziło do kolejnych spiętrzeń prac w tym samym czasie dla ulic sąsiadujących, mogących stanowić alternatywę dla tych zamkniętych. Ograniczy to również marnowanie środków na projekty do szuflady, o nieokreślonym terminie realizacji.

  • 2. Rzetelne przygotowanie inwestycji.

Dokładne zbadanie uwarunkowań prowadzenia prac w terenie przez ich rozpoczęciem – inwentaryzacja instalacji, w tym hydrologicznych, geologicznych, czy uzgodnień wynikających z ochrony przyrody i zabytków (w tym wszystkie pozwolenia konserwatorskie), by uniknąć niedoszacowania projektów, przerw, związanych z brakiem możliwości prowadzenia prac wobec kolizji z instalacjami.  Przeprowadzenie uzgodnień z gestorami sieci przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

  • 3. Czas wykonania inwestycji jako kryterium wyboru wykonawcy w przetargu.

Czas to pieniądz, a czas łodzian jest bezcenny. Firmy, które zobowiążą się do szybszego wykonania prac, powinny być premiowane w miejskich przetargach. Maksymalny czas wykonania inwestycji podany w warunkach przetargu powinien być wyliczony przez miasto z uwzględnieniem prac przez 12 godzin na dobę.

  • 4. Konsultowanie projektów remontów z mieszkańcami, przedsiębiorcami,  instytucjami i radami osiedli

Konsultowanie projektów inwestycji przyczyni się do lepszego zrozumienia ich sensu oraz pozwoli lepiej znosić utrudnienia z inwestycją związane. Konsultowane powinny być także tymczasowa organizacja ruchu na czas remontów. Konsultacje powinny objąć Rady Osiedla, szkoły i szpitale, jeśli takie znajduje się w obszarze oddziaływania tymczasowej organizacji ruchu. Zadbanie o komfort i bezpieczeństwo użytkowników remontowanych dróg, w tym pieszych, że szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z małymi dziećmi.

  • 5. Dobór materiałów

Materiały i techniki wykonawcze trwałe, tanie i komfortowe, dostosowane do potrzeb użytkowników, zwłaszcza dla pieszych. Ograniczenie stosowania opaski z kostki granitowej do niezbędnego minimum (pas szerokości 3 kostek wzdłuż elewacji budynków). Materiały i techniki wykonawcze trwałe, w miarę możliwości tanie i dostosowane do potrzeb użytkowników, a także z możliwością ich konserwacji.

  • 6. Bieżący nadzór nad inwestycjami i kontrola społeczna

Kontrole na każdej inwestycji przynajmniej raz na dwa tygodnie, by wszystkie niedoróbki i niedociągnięcia znajdować na jak najwcześniejszym etapie, a nie dopiero przy odbiorach końcowych, gdzie np. źle wykonana podbudowa powoduje niekończące się pasmo usterek nawierzchni. Wprowadzenie kamer internetowych na placach budów, związanych z utrudnieniami dla mieszkańców i transmisja z nich tak, by każdy łodzianin mógł się przekonać czy prace są prowadzone.

  • 7. Szczegółowe harmonogramy i rozsądne etapowanie, by zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Zobowiązanie wykonawców do przedłożenia szczegółowych harmonogramów prac wraz z terminem zakończenia poszczególnych etapów i ich opublikowanie oraz przekazanie do wiadomości mieszkańcom, tak by każdy mógł sam ocenić, czy prace są wykonywane terminowo. Etapowanie prac w taki sposób, by nie zamykać całych ulic a jedynie odcinków w danym momencie niezbędnych faktycznie objętych pracami.

  • 8. Minimalizacja uszczerbku dla otoczenia inwestycji, w tym zwłaszcza zieleni i jego naprawa po zakończeniu inwestycji. Wsparcie dla firm w strefie oddziaływania inwestycji.

Wstępem do każdej inwestycji powinna być dokładna inwentaryzacja staniu okolicznych dróg, chodników, skwerów czy zieleni przyulicznej. Potrzebna jest ona dla realnej możliwości egzekwowania od wykonawców naprawy otoczenia inwestycji (w tym zieleni) po jej zakończeniu oraz zobowiązanie miasta do doprowadzenia do porządku ulic zniszczonych w związku z wprowadzeniem ciężkiego sprzętu budowlanego. Etapowanie prac tak, by drzewa miały jak najkrócej odkryte bryły korzeniowe. Projektowanie musi uwzględniać zminimalizowanie wycinki drzew do niezbędnego minimum. Objęcie zieleni nadzorem inwestorskim. Przedsiębiorcy na terenie inwestycji powinni być wspierani przez miasto poprzez obniżki czynszów, promocję biznesów dotkniętych inwestycjami na miejskich kanałach on-line i off-line (w tym citylightach i broszurze Łódź.pl), w szczególnych przypadkach powinno się wypłacać odszkodowania firmom, które w wyniku remontu zostały odcięte od klientów.

  • 9. Urzędnik-anioł stróż dla każdej inwestycji

Poprawa współpracy Urzędu Miasta Łodzi, spółek miejskich, gestorów sieci w toku programowania inwestycji. Przy dużych inwestycjach wyznaczony powinien być jeden, imiennie wskazany urzędnik, koordynujący prace wraz z wykonawcą, a także odpowiedzialny za współpracę z otoczeniem społecznym inwestycji – mieszkańcami, firmami, radami osiedli, zarządcami nieruchomości.

  • 10. Egzekwowanie obowiązków wykonawców

Miasto powinno ściśle wymagać przestrzegania zarówno terminowego, jak i rzetelnego wykonywania kontraktów, nakładając kary umowne i egzekwując uprawnienie wynikające z gwarancji za wykonane prace. Koniec tolerancji dla fuszerek i niszczenia zieleni, robotników pojawiających się tylko przy okazji konferencji prasowych i aneksów w nieskończoność.